Εικόνες

dscn1328.jpg

Online Users

Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 311/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας που εξεδόθη από το Γραφείο μας, το άρθρο 8 της κοινοτικής οδηγίας υπ΄αρ. 2008/48 υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την χορήγηση των πιστώσεων να  εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 της ανωτέρω οδηγίας ορίζεται  ο,τι «τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πριν από την σύναψη πίστωσης ο πιστωτικός φορέας εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή βάσει  επαρκών στοιχείων που λαμβάνονται κατά περίπτωση από τον καταναλωτή και, εν ανάγκη κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων. Τα  κράτη μέλη η νομοθεσία των οποίων απαιτεί από τους πιστωτικούς φορείς να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών, κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, μπορούν να  διατηρήσουν την απαίτηση αυτή».

Περισσότερα...
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 91% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ

Με την ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 72/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου σε υπόθεση που χειρίσθηκε αποκλειστικά το Γραφείο μας και αφορά δανειολήπτη 40 ετών, που είναι πρωην αυτοκινητιστής (ΤΑΞΙ) και πατέρας δύο ανηλίκων παιδιών, διαγράφηκε το ποσόν των 169.317 ευρω.

Περισσότερα...
 
682 ευρω/ το μήνα το όριο φτώχιας στην Ελλάδα

To σημερινό όριο της φτώχιας στην Ελλάδα, ορίζεται ως ποσοστό 60% του συνολικού μέσου μηνιαίου διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών λαμβάνοντας όμως  υπόψη  με αύλογο και αντικειμενικό τρόπο επιπλέον παραμέτρους, ιδίως δε το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.Ο δείκτης αυτός  έχει κριθεί σύμφωνα με τις Ειρηνοδικείου Θεσ. 8021/2011 και Ειρηνοδικείου Λαυρίου 178/2011 ως πρόσφορη βάση για την προσέγγιση εκ μέρους του Δικαστηρίου του κόστους ζωής. Ενώ σύμφωνα με τους πρόσφατους δείκτες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης που αναγνωρίζει, στην 4η ομάδα δαπανών που περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση, το ποσό αυτό για νοικοκυριά με ένα ανήλικο ανέρχεται σε 682 ευρω.

 
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 93% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Με την υπ΄αρ. 97/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα διαγράφηκε το 93% των χρεών δανειολήπτη και ταυτόχρονα σώζει την κατοικία του και τα δύο αυτοκίνητα του αφού δεν κρίνεται από το δικαστήριο σκόπιμη η προσπάθεια εκποίησης τους.

Ειδικότερα ο εν λόγω δανειολήπτης είχε αναλάβει χρέη: α) Στην Εθνική Τράπεζα ΑΕ ύψους 46.730,11 ευρω, πηγάζουσα από σύμβαση στεγαστικού δανείου, β) στην ALPHA BANK ύψους 6.237,66 ευρω πηγάζουσα από καταναλωτικό δάνειο στο οποίο είναι εγγυητής, ενώ είναι και κάτοχος μονοκατοικίας στον Κάλαμο Αττικής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προυποθέσεις για την υπαγωγή στις ευνοικές ρυθμίσεις του Ν. 3869/10 και διέταξε να πληρώνει 20,00 ευρω/ το μήνα για 48 μήνες και μετά την πάροδο 4 ετών 28,50 ευρω/το μήνα για 120 μήνες.
Συνεπώς από συνολικό δανεισμό 52.967,11 ευρω θα καταβάλει μόνο 4.380 ευρω.
Την υπόθεση χειρίσθηκε αποκλειστικά από την αρχή το Δικηγορικό μας Γραφείο το οποίο συνέταξε όλο τον φάκελο της υπόθεσης και την δίκασε στο παραπάνω δικαστήριο.

 
Ρύθμιση και Διαγραφή Οφειλών σε Εφορία και ΕΦΚΑ (Πρώην ΤΕΒΕ)

NOMOΣ 4321/2015 - ΦΕΚ A 32 - 21.03.2015

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1

Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»(ΠΝΠ ΦΕΚ A 35 - 27.03.2015) (ΝΟΜΟΣ 4328/2015 - ΦΕΚ A 51 - 14.05.2015 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου).

 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 πιο γνωστού ως «νόμου Κατσέλη».

Μπορούν δηλαδή να υπαγάγουν στο νόμο αυτό και τα χρέη τους προς τον δημόσιο τομέα και να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή τους καθώς και εξόφληση του εναπομένοντος υπολοίπου σε χρονική περίοδο τριών ετών, εφόσον αποδείξουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ότι λόγω ανεπάρκειας εισοδημάτων και έλλειψης ρευστότητας αδυνατούν να πληρώσουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Στην περίπτωση αυτή αποκτούν το δικαίωμα προστασίας από όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να λάβουν σε βάρος της περιουσίας και των πενιχρών εισοδημάτων τους το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη δε και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.

Περισσότερα...
 
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ

Με αρκετή καθυστέρηση, η οποία έχει πάει ακόμη πιο πίσω την προσπάθεια για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Προμηθευτές, εισέρχεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επόμενων ωρών.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, μέσω του οποίου το υπουργείο Οικονομίας και κατʼ επέκταση η Κυβέρνηση επιδιώκει να υπάρξουν ταχείς αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, κάτι που αμφισβητείται από την αγορά και από Τραπεζικά στελέχη και αυτό γιατί βάζει ως βασική προϋπόθεση την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης τα δικαστήρια, θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί, με βάση το αισιόδοξο σενάριο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα "πέσουν" οι αιτήσεις των επιχειρήσεων και των πιστωτών.

Περισσότερα...
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΑΕΕ ΕΜΠΟΡΟΥ

Με την υπ΄αρ. 963/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με πρόεδρο τον κ. Εμμανουήλ Γκόγκο, διαγράφηκε πολύ μεγάλο μέρος των οφειλών δανειολήπτου που είχε στον ΟΑΕΕ. Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και λόγω της άσκησης του επαγγέλματος του είχε δημιουργήσει χρέη που αφορούσαν μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών του στο πρώην ΤΕΒΕ και ήδη ΟΑΕΕ ύψους 35.000 ευρω περίπου. Το δικαστήριο αναγνωρίζοντας την τραγική οικονομική κατάσταση που ταλανίζει την χώρα (όπως αναφέρεται στην εν λόγω δικαστική απόφαση) διέγραψε τις οφειλές χωρίς να του στερήσει τα συντάξιμα χρόνια. Η απόφαση είναι σημαντική διότι αυτή θα αποτελέσει την βάση για πολλές άλλες όμοιες περιπτώσεις.

Περισσότερα...
 
Απόφαση σταθμός του Εφετείου κατά ΟΑΕΕ βάζει τέλος στις χρεώσεις για εισφορές σε αδρανείς επιχειρήσεις

Με την 2425/2015 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς βάζει τέλος στο πρόβλημα πολλών ασφαλισμένων που ενώ οι επιχειρήσεις τους ήταν ουσιαστικά σε αδράνεια ο ΟΑΕΕ συνέχιζε να τους χρεώνει με εισφορές. Παράλληλα διευκρινίζει ότι κάποιες ελάχιστες συναλλαγές δεν συνιστούν ουσιαστική και διαρκή εργασία, ώστε να είναι απαραίτητη η υποχρεωτική ασφαλιστική σχέση με τον ΟΑΕΕ. Η απόφαση είναι σημαντική καθώς διευκρινίζει θέματα όπως : Υπαγωγή στην ασφάλιση, Αδράνεια επιχείρησης, Απαλλαγή από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, Περιστασιακές συναλλαγές

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 10

Επιλογή Γλώσσας

GreekEnglish (United Kingdom)

Γράφει ο

Ξενοφώντας Κουτουμάνος

Δικηγόρος,
παρ' Αρείω Πάγω,
& Συμβουλίω Επικρατείας

Τελευταία Νέα